Fundusze europejskie

2022-12-09

Kanalizacja sanitarna w Pastuchowie i północnej części Jaworzyny Śląskiej

W miesiącu wrześniu 2022 roku zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w północnej części Jaworzyny Śląskiej. W wyniku wykonanych prac wybudowano 3,47 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi do posesji poszczególnych mieszkańców. Wartość inwestycji wyniosła 3,1 mln zł.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki uzyskanemu przez Spółkę dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w wyniku rozszerzenia projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Więcej
2019-08-28

Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach Św. i modernizacja SUW

W dniu 31.07.2019 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie został złożony wniosek o płatność końcową dla Projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach Świdnickich i modernizacja SUW w Jaworzynie Śląskiej" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dofinansowanego przez Fundusz w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych (pozostałe 15% tych kosztów, jako wkład własny ZUK finansowane jest z preferencyjnej pożyczki udzielonej także przez Fundusz). 

Tym samym skończył się etap rzeczowy Projektu nr POIS.02.03.00-00-0228/16.

Więcej
2018-06-21

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie

W dniu 25.05.2018 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochorna środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 11.388.966,99 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 7.869.744,34 zł.

Więcej
2017-06-01

Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach Św. i modernizacja SUW

W dniu 24.04.2017 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach Świdnickich i modernizacja SUW w Jaworzynie Śląskiej" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochorna środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10.518.861,16 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 7.268.281,69 zł.

Więcej

© Copyright 2023 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl