Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Działamy na rynku profesjonalnych zarządców w oparciu o zapisy ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2015r., poz. 1892) i innych ustaw, według aktualnego stanu prawnego.

Ofertę kierujemy do  wspól­not miesz­ka­nio­wych w zakre­sie kom­plek­so­wej obsługi nieruchomości:

1. Obsługa admi­ni­stra­cyj­na

 • pro­wa­dze­nie wykazu lokali miesz­kal­nych i użyt­ko­wych, wła­ści­cieli lokali, najemców,
 • przy­go­to­wy­wa­nie i zwo­ły­wa­nie zebrań człon­ków wspólnoty,
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów uchwał,
 • powia­da­mia­nie o pod­ję­tych uchwałach,
 • pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji w imie­niu zarządu wspól­noty miesz­ka­nio­wej z wła­ści­cie­lami lokali, najem­cami, insty­tu­cjami pań­stwo­wymi i innymi podmiotami,
 • zapew­nie­nie utrzy­ma­nia w nale­ży­tym sta­nie sani­tar­nym nie­ru­cho­mo­ści wspól­nych słu­żą­cych do wspól­nego użytku miesz­kań­ców i innych użyt­kow­ni­ków nieruchomości,
 • poszu­ki­wa­nie dodat­ko­wych źró­deł docho­dów dla nieruchomości,


2. Obsługa księ­go­wa

 • pro­wa­dze­nie pozak­się­go­wej ewi­den­cji przy­cho­dów i kosz­tów wspól­noty zgod­nie z uchwałą wła­ści­cieli lokali pod­ję­tej w tej sprawie,
 • doko­ny­wa­nie nali­czeń wyso­ko­ści opłat za lokale miesz­kalne i użytkowe,
 • kon­trola wpły­wa­ją­cych doku­men­tów księ­go­wych pod wzglę­dem for­mal­nym oraz ter­mi­nowa reali­za­cja płatności,
 • wysta­wia­nie not księ­go­wych, rachun­ków i faktur,
 • kon­trola wydat­ków w ramach rocz­nych pla­nów gospo­dar­czych i podej­mo­wa­nie sto­sow­nych dzia­łań w celu zabez­pie­cze­nia płyn­no­ści finan­so­wej nieruchomości,
 • doko­ny­wa­nie okre­so­wych roz­li­czeń mediów w loka­lach miesz­kal­nych i użytkowych,
 • spo­rzą­dza­nie doku­men­ta­cji, wnio­sków kre­dy­to­wych do ban­ków na sfi­nan­so­wa­nie remon­tów oraz obsługa zacią­gnię­tego kredytu,
 • loko­wa­nie wol­nych środ­ków na loka­tach ter­mi­no­wych i rachun­kach oszczęd­no­ścio­wych nieruchomości,
 • przed­są­dowa win­dy­ka­cja należ­no­ści nieruchomości,
 • udo­stęp­nia­nie danych finan­so­wych człon­kom zarzą­dów wspól­not miesz­ka­nio­wych oraz wła­ści­cie­lom lokali
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów regu­la­mi­nów roz­li­cza­nia mediów,
 • wypeł­nia­nie wnio­sków o przy­zna­nie dodat­ków mieszkaniowych,
 • spo­rzą­dza­nie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem dekla­ra­cji podat­ko­wych do urzę­dów skarbowych,
 • przy­go­to­wy­wa­nie dekla­ra­cji i roz­li­cze­nia z urzę­dami skar­bo­wymi i ZUS,


3. Obsługa tech­nicz­na

 • utrzy­ma­nie w nale­ży­tym sta­nie tech­nicz­nym budynku i urzą­dzeń tech­nicz­nych przez:
 • zle­ce­nia usu­wa­nia awa­rii i doko­ny­wa­nia napraw,
 • zapew­nie­nie bie­żą­cej kon­ser­wa­cji napraw i remon­tów przez spe­cja­li­styczne firmy kon­ser­wa­cyjne i remontowe,
 • zapew­nie­nie wyma­ga­nych pra­wem okre­so­wych prze­glą­dów budyn­ków i insta­la­cji tech­nicz­nych, reali­za­cja zale­ceń zawar­tych w pro­to­ko­łach z okre­so­wych prze­glą­dów tech­nicz­nych budynków,
 • przy­go­to­wa­nie umów z wyko­naw­cami robót,
 • koń­cowe roz­li­cze­nie wyko­na­nych robót,
 • pro­wa­dze­nie książki obiektu budowlanego.


4. Obsługa praw­na

 • doradz­two w spra­wie funk­cjo­no­wa­nia wspól­not mieszkaniowych,
 • opi­nio­wa­nie tre­ści szcze­gól­nych uchwał,
 • spo­rzą­dza­nie pozwów sądowych,
 • spo­rzą­dza­nie komor­ni­czych wnio­sków egzekucyjnych,
 • spo­rzą­dza­nie wnio­sków do sądów wie­czy­stok­się­go­wych o wpis


Wykonujemy czynności zwykłego zarządu, na podstawie umowy o zarząd nieruchomością wspólną, za wynagrodzeniem negocjowanym indywidualnie z potencjalnymi klientami.


© Copyright 2023 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl