Jakość wody

Wymagania dotyczące jakości wody określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jakość wody dostarczanej przez ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. jest objęta monitoringiem i podlega wewnętrznej kontroli. Badania laboratoryjne wykonywane są przez akredytowane laboratorium oraz przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdnicy.

Pobierz aktualne wyniki badania wody.

Sprawozdania z badań przesyłane są również do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej i zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.jaworzyna.net w zakładce „Aktualności”.

Woda wydobywana i dystrybuowana przez Spółkę odpowiada wymaganiom wskazanego powyżej Rozporządzenia i nie zawiera żadnych szkodliwych zanieczyszczeń fizykochemicznych i biologicznych.


© Copyright 2023 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl