Kanalizacja sanitarna w Pastuchowie i północnej części Jaworzyny Śląskiej

W miesiącu wrześniu 2022 roku zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w północnej części Jaworzyny Śląskiej. W wyniku wykonanych prac wybudowano 3,47 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi do posesji poszczególnych mieszkańców. Wartość inwestycji wyniosła 3,1 mln zł.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki uzyskanemu przez Spółkę dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w wyniku rozszerzenia projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie zostały zakończone w miesiącu sierpniu 2021 roku. Wybudowano 7,47 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi do posesji poszczególnych mieszkańców oraz wybudowano i uruchomiono tłocznię ścieków. Wartość inwestycji wyniosła 7,3 mln zł.

Łączna wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich na wymienione inwestycje wyniosła 7,9 mln zł.

Obecnie trwają prace związane z przyłączaniem mieszkańców do nowowybudowanych sieci.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom ścieki komunalne zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Żarowie, co niewątpliwie znacznie przyczyni się do poprawy czystości gleby i wód gruntowych w Gminie Jaworzyna Śląska oraz pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

© Copyright 2023 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl