Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków


Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 maja 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło na swojej stronie BIP decyzję nr WR.RET.070.43.2018.JW z dnia 14 maja 2018 roku zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

Taryfa będzie obowiązywać od dnia 01 czerwca 2018 roku na okres 3 lat.
Wyciąg z taryfy

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę

Lp.Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorcówrodzaj cen i stawek opłatw okresie od   1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1.

W1 - odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego w okresie 3 m-cy
cena wody (zł/m3)
4,04
4,15
4,21
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 5,44 5,44 5,44
2. W2 - odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego w okresie 1 m-ca cena wody (zł/m3) 4,04 4,15 4,21
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 8,38 8,38 8,38
3. W3 - odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w okresie 3 m-cy cena wody (zł/m3) 4,04 4,15 4,21
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 0,86 0,86 0,86
4. W4 - odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w okresie 1 m-ca cena wody (zł/m3) 4,04 4,15 4,21
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,58 2,58 2,58

Uwaga!

Do cen i stawek opłat netto podanych w powyższej tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%.Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp.Taryfowa grupa odbiorców
WyszczególnienieCena w zł za m3
w okresie od   1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
nettoz VATnettoz VATnettoz VAT

1.

K1 - Gospodarstwa domowe odprowadzające wyłącznie ścieki komunalne oraz poza przemysłowi odbiorcy usług, którzy odprowadzają wyłącznie ścieki komunalne pochodzące z wody zużywanej do celów nieprodukcyjnych, a także wody zużywanej wyłącznie do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych ludności (np. szkoły, przedszkola i żłobki, sklepy) – ścieki komunalne
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)
8,72
9,42
9,41
10,16
9,60
10,37
2.

K2 - Przemysłowi odbiorcy usług zużywający wodę w procesach produkcyjnych i technologicznych – ścieki przemysłowe

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)
9,28
10,02
9,97
10,77
10,17
10,98


Tabela 4. Woda do celów przeciwpożarowych

Lp.WyszczególnienieCeny i stawki opłat w zł
w okresie od   1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
nettoz VATnettoz VATnettoz VAT

1.

Woda do celów przeciwpożarowych
za pobór 1 m3 wody (zł/m3)
4,04
4,36
4,15
4,48
4,21
4,55
2.

Abonament

w (zł/m-c) 8,38
9,05
8,38
9,05
8,38
9,05


Uwaga! Do cen i stawek opłat netto podanych w powyższych tabelach dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%.

Ostateczna cena dla odbiorcy usług wodociągowo – kanalizacyjnych ulega zmianie po podjęciu przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej, uchwały w sprawie dopłat do taryf.

Na podstawie art. 24h ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfie mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku.

© Copyright 2023 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl