O Spółce

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o. o. powstał 1 stycznia 2014 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej – w spółkę prawa handlowego, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Jaworzyna Śląska.

Spółka wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Zakładu i prowadzi działalność w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności należących do zadań własnych gminy, dotyczących w szczególności:

 • gospodarowania nieruchomościami, w tym gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
 • prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
 • utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • utrzymania terenów rekreacyjnych, urządzeń i obiektów sportowych,
 • utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • administrowania cmentarzem komunalnym,
 • wykonywanie remontów obiektów w zakresie bieżących potrzeb gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.


Organy Spółki

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.

.

Rada Nadzorcza

 1. Magdalena Karpowicz-Hołubecka - Przewodnicząca
 2. Justyna Chrebela
 3. Krzysztof Sołtys

.

Zarząd

Łukasz Kwadrans - Prezes Zarządu


Główny księgowy, prokurent - Piotr Dudzic

.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505915,

NIP: 884-000-79-13, REGON: 022314052.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.487.000,00 zł.

© Copyright 2023 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl